Mr. Phelps' Document Index - First 8 Vol. Docs. 1 to 2414 incl

Mr. Phelps' Document Index - First 8 Vol. Docs. 1 to 2414 incl

Date
Language English
Collection C.W.J. Phelps Collection
Box Box 1
Folder First Phelps Scrap Book
Repository University of Virginia Law Library
Download
Lists document numbers 1 to 2414 from the first eight volumes by the defendant to which they pertain. Defendants listed include: ARAKI, Sadao (Baron); DOIHARA, Kenjo (General); HASHIMOTO, Kingoro; HATA, Shunroku; HIRANUMA, Kiichiro (Baron); HIROTA, Koki; HOSHINO, Naoki; ITAGAKI, Seishiro (General); KAYA, Okinori; KIDO, Koichi (Marquis); KIMURA, Heitaro; KOISO, Koniaki; MATSUI, Iwane (General); MINAMI, Jiro (General); MUTO, Akira (General); NAGANO, Osami (Admiral); OKA, Takasumi; OKAWA, Shumei; OSHIMA, Hiroshi; SATO, Kenryo; SHIGEMITSU, Mamoru; SHIMADA, Shigetaro; SHIRATORI, Toshio; SUZUKI, Teiichi (General); TOGO, Shigenori; TOJO, Hideki; UMEZU, Yoshijiro (General)
Contributors: