The defendants in tribunal during Tokyo War Crime Trials

No sound. Views of defendants in the dock include: Admiral Takasumi Oka, General Akira Muto, Baron Kiichiro Hiranuma, General Hideki Togo, General Kenryo Sato, General Sadao Araki, Mamoru Shigemitsu, General Akira Muto, Admiral Shigetaro Shimada, Marquis Koichi Kido, Okinori Kaya, and Naoki Hoshino.