Document Index - First Six Volumes - Documents 1 to 1575, incl

Document Index - First Six Volumes - Documents 1 to 1575, incl

Date
Language English
Collection Tavenner Papers & IMTFE Official Records
Box Box 10
Folder Reports: Summaries of IPS Documents
Repository University of Virginia Law Library
Download
Lists document numbers 1 to 1575 from the first six volumes by the defendant to which they pertain. Defendants listed include: ARAKI, Sadao (Baron); DOIHARA, Kenjo (General); HASHIMOTO, Kingoro; HATA, Shunroku; HIRANUMA, Kiichiro (Baron); HIROTA, Koki; HOSHINO, Naoki; ITAGAKI, Seishiro (General); KAYA, Okinori; KIDO, Koichi (Marquis); KIMURA, Heitaro; KOISO, Koniaki; MATSUI, Iwane (General); MATSUOKA, Yosuke; MINAMI, Jiro (General); MUTO, Akira (General); NAGANO, Osami (Admiral); OKA, Takasumi; OKAWA, Shumei; OSHIMA, Hiroshi; SATO, Kenryo; SHIGEMITSU, Mamoru; SHIMADA, Shigetaro; SHIRATORI, Toshio; SUZUKI, Teiichi (General); TOGO, Shigenori; TOJO, Hideki; UMEZU, Yoshijiro (General)