List of Prospective Defendants and Document Numbers Referring to Same

List of Prospective Defendants and Document Numbers Referring to Same

Date
Language English
Collection Tavenner Papers & IMTFE Official Records
Box Box 10
Folder Reports: Summaries of IPS Documents
Repository University of Virginia Law Library
Download
Lists possible defendants and the document numbers that correspond to them. Defendants listed include: ARAKI, Baron Sadao; ARITA, Hashiro; DOIHARA, General Kenje; HASHIMOTO, Kingete; MATA, Shenruku; HIRANUMA, Baron Kiichiro; HIROTA, Koki; HOSHINO, Naski; ITAGAKI, General Seishiro; KIDO, Marquis; KIMURA, Heitaro; KOISO", Keniaki; MASAKi, Jinsaburo; MATSUI, General Iwane; MINAMO, Jiro; MUTO, General Akira; NAGANO, Admiral Osami; NAKAMUNU, General Akihito; OIKAWA, Koshiro; OSHIMA, Hiroshi; OTT; SATO, Kenny; SHIGEMETSU, Mameru; SHIMADA, Shigatori; SHIRATORI, Toshi; STAHMER; SUZUKI, Teiichi; TOGO, Shigaeneri; TOJO, Hideki; TSUKADA, UEMURA; UMEZU, Yoshijiro; OKAWA, Shumei